IPrzedszkole

Sprawdź opłaty i zgłoś nieobecności

Jadłospis

Tygodniowy jadłospis

Aktualności

Zdjęcia z życia grup

STATUT
PRZEDSZKOLA  „LEŚNYCH LUDKÓW’’
w  SUCHYM LESIE

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz, U, z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).  
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz.1133)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • 1
 1. Siedzibą Przedszkola jest budynek wolnostojący w Suchym Lesie

           przy ul. Promienistej 33, tel./fax 061 8125300, e-mail:               

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.             

 1. Przedszkole używać będzie skrótu: Przedszkole „Leśnych

Ludków”

 1. Organem prowadzącym jest Gmina Suchy Las Suchym Lesie
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Poznaniu.
 • 2
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu , od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00 , z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 8:00 do 13:00 .
 3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.
 • 3
 1. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Suchy Las – organem prowadzącym jest Gmina Suchy Las.
 2. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje porozumienie przedszkolne – umowa zawierana między przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora przedszkola, a rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka.
 • 4
 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
 2. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków w przedszkolu – ustala dyrektor przedszkola.
 3. Opłatę za korzystanie z posiłków przez dziecko w przedszkolu, rodzice (opiekunowie prawni) i pracownicy wnoszą w okresach miesięcznych, z góry  do 15 dnia każdego miesiąca.
 4. Szczegółowe zasady wnoszenia odpłatności za żywienie oraz zwroty w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zawarte są w porozumieniu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • 5
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:
  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  8. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
  11. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.
  12. W przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowej i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr. 17 poz. 141 z późniejszymi zmianami), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej, lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz rozbudowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.
 2. Do głównych zadań przedszkola należy:
  1. udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
  2. sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  3. włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

       

 • 6
 1. Organami Przedszkola są:
  1. dyrektor przedszkola,
  2. rada pedagogiczna,
  3. rada rodziców.
 2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 • 7
 1. Przedszkolem kieruje dyrektor.
 2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez obserwowanie, analizowanie i ocenianie przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomaganie nauczycieli,
  3. przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
  4. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz  gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  5. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole,
  6. wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  7. planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
  8. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
  9. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi przedszkole,
  10. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  11. branie udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
  12. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
  13. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,
  14. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy , bhp i ppoż.,
  15. koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
  16. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  17. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  18. występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy przyznane nauczycielowi uprawnienia zostaną naruszone,
  19. dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego,
  20. ustalanie na wniosek Rady Pedagogicznej ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału, który określa dla każdego oddziału: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,
  21. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
  22. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk,
  23. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 • 8
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się wg harmonogramu ujętego w rocznym planie nadzoru pedagogicznego. W miarę potrzeby zwoływane są nadzwyczajne zebrania rady pedagogicznej.
 4. W zebraniu rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jego przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 6. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, uchwalany przez radę i normujący w szczególności:
  1. sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń,
  2. wewnętrzną organizację rady pedagogicznej,
  3. kompetencje przewodniczącego,
  4. zasady uczestnictwa w pracach rady pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu.
 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola
  2. uchwalanie i nowelizowanie statutu Przedszkola i regulaminu swojej działalności
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu
  5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków.
 8. Rada pedagogiczna opiniuje:
  1. zestaw programów wychowania przedszkolnego,
  2. organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych,
  3. projekt planu finansowego placówki,
  4. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
  5. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  6. pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
  7. podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje w celu wspierania działalności statutowej.
 9. Rada pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
 10. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki.
 11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.
 12. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • 9
 1. Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków.
 2. W skład rady rodziców wchodzi przedstawiciel każdej rady oddziałowej wybrany  w wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym oddziale.
 4. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, w którym w szczególności określa się :
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
 5. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby
 6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej.
 7. Zadaniem rady rodziców jest:
  1. wspieranie statutowej działalności przedszkola,
  2. uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.
 8. Rada rodziców ma prawo
  1. występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
  2. opiniowania projektu planu finansowego,
  3. przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,
  4. występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela.
 • 10
 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 • 11
 1. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje zespół mediacyjny w składzie :
  1. trzech członków rady pedagogicznej,
  2. trzech członków rady rodziców,
  3. dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji.
 2. Zespół mediacyjny podejmuje decyzję w trybie głosowania.
 3. Od decyzji zespołu przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • 12
 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i wypełnionej tzw. „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
 2. Terminy, zasady i sposób rekrutacji dzieci do przedszkola określają wytyczne organu prowadzącego na dany rok szkolny.
 3. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje Komisja Rekrutacyjna.
 4. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor przedszkola.
 5. Praca Komisji Rekrutacyjnej jest protokołowana .
 6. Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie przez dyrektora przedszkola w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.
 7. Dzieci są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym. Rodzice/prawni opiekunowie/ dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie. Przez niespełnienie obowiązku przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
 • 13
 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka nieobjętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  1. nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez 14 dni i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
  2. zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych oraz odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy z przedszkolem, wychowawcą, specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczna i zdrowotną.
 2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie decyzji dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 •                    14
 1. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, a także podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 • 15
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmując dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb,
 2. Przedszkole jest placówką jedenastooddziałową-oddziałową.
 3. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.
 5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
 6. W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, w okresach między świątecznych, ferii i wakacji, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.
 7. Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 osób.
 • 16
 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu, przy czym:
  1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
  2. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),
  3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  4. pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Na wniosek rodziców przedszkole może rozszerzać swoją ofertę programową o bezpłatne zajęcia proponowane przez Gminę Suchy Las zgodnie z potrzebami dzieci i ich rodziców.
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15-20 minut dla dzieci 3-4-letnich i 25-30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
 6. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
 7. Dzieci nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.
 • 17
 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej jeden nauczyciel, w miarę możliwości, opiekuje się danym oddziałem dzieci przez cały okres ich uczęszczania do przedszkola.
 3. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy oddziału opiekę nad dziećmi z danego oddziału pełnią nauczyciele z innych oddziałów, zgodnie z określonymi procedurami.
 4. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli:
  1. Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje zastępca dyrektora przedszkola.
  2. Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale.
  3. Zastępstwa wicedyrektor odnotowuje w księdze zastępstw, a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym podpisem.
  4. Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku zajęć.
  5. Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.
 • 19
 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  1. 14 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów,
  2. pomieszczenie do pracy logopedycznej, psychologa,
  3. szatnie dla dzieci,
  4. pomieszczenia gospodarcze,
  5. łazienki i toalety,
  6. pomieszczenia administracyjne,
  7. pomieszczenia kuchenne,
  8. pomieszczenia piwniczne.
 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo - rekreacyjnym dostosowanym do dzieci.
 3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
 4. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, a w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
 5. Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy.
 6. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane z dyrektorem lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin spacerów i wycieczek organizowanych w Przedszkolu „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie.
 • 20
 • Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
 • Przedszkole sprawuję opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę osoby upoważnionej, do chwili odebrania dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
 • Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego wskazanej przez rodziców osoby i własnoręczny podpis.
 • Dzieci nie są wydawane osobom nietrzeźwym.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy, ubrania, zabawki przyniesione przez dzieci, rodziców do przedszkola.
 • 21
 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.
 2. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia w trybie pilnym zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
 3. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
 4. W przedszkolu nie podaje się dzieciom lekarstw.
 5. Dziecko należy odebrać z przedszkola zgodnie z zapisem w porozumieniu - umowie  – najpóźniej do godz. 17.00.
 6. W przypadku nie odebrania dziecka do godz.17.00 nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu, nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami lub prawymi opiekunami.

ROZDZIAŁ  V

                        NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 • 22
 1. Pracownikami przedszkola są:
  1. dyrektor,
  2. zastępca dyrektora
  3. nauczyciele,
  4. pracownicy samorządowi na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.
 2. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych.
 3. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 4. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 5. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.
 6. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.
 • 23
 1. Do zadań wicedyrektora należy:
  1. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym wymiarem godzin oraz odpowiedzialność za jej jakość.
  2. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci.
  3. Planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego.
  4. Współdziałanie w opracowywaniu rocznych planów działania.
  5. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny pracy
  6. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i umiejętności.
  7. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
  8. Odpowiedzialność za współpracę z rodzicami.
  9. Podejmowanie działań na rzecz środowiska.
  10. Ustalanie zastępstw za pracowników pedagogicznych i sprawowanie opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami.
  11. Sporządzanie sprawozdań o pracy przedszkola /SIO/.
  12. Opracowywanie wzorów dokumentów wewnętrznych do pracy wychowawczo-dydaktycznej.
  13. Kontrola dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej
  14. Współpraca z PPP.
  15. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
  16. Dbanie o dobro przedszkola i ochrona jego mienia.
  17. Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
  18. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 • 24

  Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 1.  prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie, pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej
 2. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
 3. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka jego zdolności i zainteresowań,
 4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców,
 5. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 6. zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz spacerów,
 7. współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
 8. planowanie własnego rozwoju zawodowego przez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 9. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,
 10. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych,
 11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
 13. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
 14. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych,
 15. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 16. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz specjalistów, instytucji naukowo-
 17. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec
  3. włączenia ich w działalność przedszkola.
 18. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa.
 19. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.
 20. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
 21. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 22. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy.
 • 25
 1. W przedszkolu mogą być zatrudnieni specjaliści (jeśli organ prowadzący zapewni środki finansowe), a do ich zadań i obowiązków należy:

1) współpraca z nauczycielami,

2) współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc,

3) prowadzenie dokumentacji swojej działalności

 1. Przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościołów
 2. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu są członkami rady pedagogicznej
 3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny /Dz.U. Nr 88, .553 z późniejszymi zmianami/.
 • 25
 1. Pracownicy samorządowi na stanowiskach urzędniczych:
 2. zakres zadań pracowników samorządowym na stanowiskach urzędniczych dotyczy w szczególności:
 3. obsługi finansowej i księgowej,
 4. kontrolowania dokonywanych przez rodziców wpłat na konto placówki za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu,
 5. prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.
 • 26
 1. Pracownicy samorządowi na stanowiskach pomocniczych i obsługowych:

1). zakres zadań pracowników samorządowym na stanowiskach urzędniczych dotyczy w szczególności:

 1. zapewnienia pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi,
 2. dbania o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola,
 3. właściwej organizacji całodziennego wyżywienia dzieci.
 1. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
 • 27
 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
  1. wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,
  2. troszczenia się o mienie placówki,
  3. nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,
  4. przestrzegania dyscypliny służbowej
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 • 28
 1. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż.,
 2. Wszyscy pracownicy muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 • 29
 1. Przedszkole obejmuje opieką dzieci które w danym roku kończą 3- 5 lat.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • 30
 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka .
 2. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
  1. akceptacji, takim jakie jest,
  2. opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
  3. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze,
  4. indywidualnego procesu i tempa rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
  5. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
  6. wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
  7. mądrych umów i kontaktów z dorosłymi,
  8. możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
  9. nagradzania wysiłku i osiągnięć,
  10. badania i eksperymentowania,
  11. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
  12. codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
  13. formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),
  14. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
  15. zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
  16. nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
 3. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  1. poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
  2. poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
  3. stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
  4. włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
  5. podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w budynku, w ogrodzie, na wycieczce itp.
  6. szanowania sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola,
  7. kulturalnego i życzliwego traktowania rówieśników i dorosłych pracujących lub odwiedzających przedszkole,
  8. podejmowania działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami,
 • 31
 1. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku każdego roku szkolnego.
 3. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia dziecka, należy złożyć rezygnację w formie pisemnej do dyrektora przedszkola na początku roku szkolnego.
 • 32
 1. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
  1. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są przez dyrektora i nauczyciela na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym,
  2. znajomości tematów realizowanych w danym oddziale, z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco poprzez gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczycielki,
  3. rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

- uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak i niewłaściwych,

- obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycielki,

- zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,

- udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych,

 • 32
 1. W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców, opiekunów prawnych dziecka należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu,
  2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
  3. przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia,
  4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  6. kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  7. udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,
  8. punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa,
  9. nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom,
  10. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
 • 33
 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
  1. Zebrania ogólne,
  2. zebrania grupowe,
  3. rozmowy rozwojowe
  4. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami,
  5. zajęcia otwarte,
  6. wymiana informacji drogą elektroniczną,
  7. imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,
 2. Spotkania i zebrania rady rodziców.
 • 34
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.
 2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkole może współpracować z placówkami kultury i fundacjami.
 3. Tekst statutu udostępniany jest przez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w Biuletynie Informacji Publicznej i na wniosek zainteresowanych przez dyrektora przedszkola.
 4. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 6. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną.
 7. Traci moc statut przedszkola zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr  1/2014 z dnia 16.01.2014
 8. Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Uchwała Rady Pedagogicznej  Nr 1/2018 z 20.09.2018 r.

Dyrektor: ………………………………………